سرورهای مجازی فرانسه

FR-OVH-1GB RAM HDD 0 موجود است

این سرویس دارای 30 گیگابایت فضای بکاپ می باشد

 • OVH Datacenter
 • 1 GB Ram
 • 2core Cpu
 • 200GB HDD
 • 1gbps port
 • France Location
 • unlimited Bw
FR-OVH-SSD-3GB

این سرویس دارای 15 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد

 • OVH Datacenter
 • 3GB Ram
 • 2core Cpu
 • 100GB SSD
 • 1gbps port
 • France Location
 • unlimited Bw
FR-OVH-SSD-4GB 3 موجود است

این سرویس دارای 15 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد

 • OVH Datacenter
 • 4GB Ram
 • 4core Cpu
 • 120GB SSD
 • 1gbps port
 • France Location
 • unlimited Bw
FR-OVH-SSD-5GB 7 موجود است

این سرویس دارای 15 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد

 • OVH Datacenter
 • 5GB Ram
 • 4core Cpu
 • 150GB SSD
 • 1gbps port
 • France Location
 • unlimited Bw
FR-OVH-1GB Ram-SSD

این سرویس دارای 5 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد

 • 1GB Ram
 • 60GB SSD
 • 2Core CPU
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Bw
 • OVH DC
 • France Location
FR-OVH-2GB RAM HDD 0 موجود است

این سرویس دارای 30 گیگابایت فضای بکاپ می باشد

 • 2048mb Ram
 • 2core Cpu
 • 250Gb HDD
 • 1Gbps port
 • France Location
 • Unlimited Bw
FR-OVH-2GB Ram-SSD 4 موجود است

این سرویس دارای 5 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد

 • 2GB Ram
 • 80GB SSD
 • 2Core CPU
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Bw
 • OVH DC
 • France Location