سرورهای مجازی فرانسه

FR-OVH-SSD-1GB

این سرویس دارای 5 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد

 • 1GB Ram
 • 60GB SSD
 • 2Core CPU
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Bw
 • OVH DC
 • France Location
FR-OVH-SSD-2GB

این سرویس دارای 5 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد

 • 2GB Ram
 • 80GB SSD
 • 2Core CPU
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Bw
 • OVH DC
 • France Location
FR-OVH-SSD-3GB

این سرویس دارای 15 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد

 • OVH Datacenter
 • 3GB Ram
 • 2core Cpu
 • 100GB SSD
 • 1gbps port
 • France Location
 • unlimited Bw
FR-OVH-SSD-4GB

این سرویس دارای 15 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد

 • OVH Datacenter
 • 4GB Ram
 • 4core Cpu
 • 120GB SSD
 • 1gbps port
 • France Location
 • unlimited Bw
FR-OVH-SSD-5GB

این سرویس دارای 15 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد

 • OVH Datacenter
 • 5GB Ram
 • 4core Cpu
 • 150GB SSD
 • 1gbps port
 • France Location
 • unlimited Bw
FR-OVH-1GB RAM-NVME
 • 1Gb DDR4 3200Mhz Ram
 • 1core Cpu
 • 80GB ( NVME PCI Express 4 series ) NVME
 • 10gbps Unlimited Port
 • OVH DC
 • France Location
FR-OVH-2GB RAM-NVME
 • 2core Cpu
 • 2GB DDR4 3200Mhz Ram
 • 100GB ( NVME PCI Express 4 series ) NVME
 • 10Gbps Port
 • OVH DC
 • France Location
FR-OVH-4GB RAM-NVME
 • 4core Cpu
 • 4GB DDR4 3200Mhz Ram
 • 200GB ( NVME PCI Express 4 series ) NVME
 • 10Gbps Port
 • OVH DC
 • France Location
FR-OVH-8GB RAM-NVME
 • 4core Cpu
 • 8GB DDR4 Ram
 • 300GB NVME Pci Express 4
 • 10Gbps Port
 • OVH DC
 • France Location