سرورهای مجازی کانادا

CA-OVH- 1GB Ram- SSD

این سرویس دارای 5 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد

 • 1GB Ram
 • 50GB SSD
 • 2Core CPU
 • 10Gbps Port
 • Unlimited Bw
 • OVH DC
 • Canada Location
CA-OVH- 2GB Ram- SSD

این سرویس دارای 5 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد

 • 2GB Ram
 • 70GB SSD
 • 2Core CPU
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Bw
 • OVH DC
 • Canada Location
CA-OVH- 4GB Ram- SSD

این سرویس دارای 5 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد

 • 4GB Ram
 • 100GB SSD
 • 4Core CPU
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Bw
 • OVH DC
 • Canada Location