یافتن محصولات و سرویس ها


FR-OVH-1GB RAM HDD
Datacenter: OVH
Ram :1 GB
Cpu: 2core
HDD: 300GB
port: 1gbps
Location: France
Bw: unlimited
این سرویس دارای 30 گیگابایت فضای بکاپ می باشد
59,000تومان ماهانه
174,000تومان سه ماهه

FR-OVH-SSD-3GB
Datacenter: OVH
Ram : 3GB
Cpu: 2core
SSD: 35GB
port: 1gbps
Location: France
Bw: unlimited
این سرویس دارای 15 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد
77,000تومان ماهانه
231,000تومان سه ماهه

FR-OVH-SSD-4GB
Datacenter: OVH
Ram : 4GB
Cpu: 4core
SSD: 60GB
port: 1gbps
Location: France
Bw: unlimited
این سرویس دارای 15 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد
98,000تومان ماهانه
294,000تومان سه ماهه

FR-OVH-SSD-5GB
Datacenter: OVH
Ram : 5GB
Cpu: 4core
SSD : 80GB
port: 1gbps
Location: France
Bw: unlimited
این سرویس دارای 15 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد
129,000تومان ماهانه
387,000تومان سه ماهه

FR-OVH-1GB Ram-SSD
Ram : 1GB
SSD : 30GB
CPU: 2Core
Port: 1Gbps
Bw: Unlimited
DC: OVH
Location: France
این سرویس دارای 5 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد
55,000تومان ماهانه
165,000تومان سه ماهه

FR-OVH-2GB RAM HDD
Ram: 2048mb
Cpu: 3core
HDD:500Gb
port: 1Gbps
Location: France
Bw : Unlimited
این سرویس دارای 30 گیگابایت فضای بکاپ می باشد

75,000تومان ماهانه
225,000تومان سه ماهه

FR-OVH-2GB Ram-SSD
Ram : 2GB
SSD : 30GB
CPU: 2Core
Port: 1Gbps
Bw: Unlimited
DC: OVH
Location: France
این سرویس دارای 5 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد
67,000تومان ماهانه
201,000تومان سه ماهه

FR-OVH-4GB RAM HDD
Datacenter: OVH
Ram : 4 GB
Cpu: 4core
HDD: 780GB
port: 1gbps
Bw: unlimited
98,000تومان ماهانه
294,000تومان سه ماهه

FR-OVH-8GB RAM HDD
Datacenter: OVH
Ram : 8 GB
Cpu: 4core
HDD: 900GB
port: 1gbps
Bw: unlimited
199,000تومان ماهانه
597,000تومان سه ماهه

FR-OVH-2GB RAM-NVME
Cpu : 2core
Ram: 2GB DDR4
NVME SSD : 30GB
HDD: 120GB SATA3
DC: OVH

79,000تومان ماهانه
237,000تومان سه ماهه

FR-OVH-4GB RAM-NVME
Cpu : 2core
Ram: 4GB DDR4
NVME SSD : 50GB
HDD: 200GB SATA3
Port: 1Gbps
DC: OVH

129,000تومان ماهانه
387,000تومان سه ماهه

FR-OVH-8GB RAM-NVME-Plus
Cpu : 4core
Ram: 8GB DDR4
NVME SSD : 80GB
HDD: 300GB SATA3
Port: 1Gbps
DC: OVH

199,000تومان ماهانه
597,000تومان سه ماهه