یافتن محصولات و سرویس ها


FR-OVH-1GB RAM HDD
Datacenter: OVH
Ram :1 GB
Cpu: 2core
HDD: 200GB
port: 1gbps
Location: France
Bw: unlimited
این سرویس دارای 30 گیگابایت فضای بکاپ می باشد
70,000تومان ماهانه
210,000تومان سه ماهه

FR-OVH-SSD-3GB
Datacenter: OVH
Ram : 3GB
Cpu: 2core
SSD: 35GB
port: 1gbps
Location: France
Bw: unlimited
این سرویس دارای 15 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد
120,000تومان ماهانه

FR-OVH-SSD-4GB
Datacenter: OVH
Ram : 4GB
Cpu: 4core
SSD: 60GB
port: 1gbps
Location: France
Bw: unlimited
این سرویس دارای 15 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد
150,000تومان ماهانه

FR-OVH-SSD-5GB
Datacenter: OVH
Ram : 5GB
Cpu: 4core
SSD : 80GB
port: 1gbps
Location: France
Bw: unlimited
این سرویس دارای 15 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد
185,000تومان ماهانه

FR-OVH-1GB Ram-SSD
Ram : 1GB
SSD : 30GB
CPU: 2Core
Port: 1Gbps
Bw: Unlimited
DC: OVH
Location: France
این سرویس دارای 5 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد
75,000تومان ماهانه

FR-OVH-2GB RAM HDD
Ram: 2048mb
Cpu: 2core
HDD:250Gb
port: 1Gbps
Location: France
Bw : Unlimited
این سرویس دارای 30 گیگابایت فضای بکاپ می باشد

90,000تومان ماهانه
270,000تومان سه ماهه

FR-OVH-2GB Ram-SSD
Ram : 2GB
SSD : 30GB
CPU: 2Core
Port: 1Gbps
Bw: Unlimited
DC: OVH
Location: France
این سرویس دارای 5 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد
95,000تومان ماهانه

FR-OVH-4GB RAM HDD (-1 موجود است)
Datacenter: OVH
Ram : 4 GB
Cpu: 4core
HDD: 350GB
port: 1gbps
Bw: unlimited
128,000تومان ماهانه
384,000تومان سه ماهه

FR-OVH-8GB RAM HDD
Datacenter: OVH
Ram : 8 GB
Cpu: 4core
HDD: 500GB
port: 1gbps
Bw: unlimited
265,000تومان ماهانه
795,000تومان سه ماهه

FR-OVH-2GB RAM-NVME
Cpu : 2core
Ram: 2GB DDR4
NVME SSD : 30GB
HDD: 120GB SATA3
DC: OVH

120,000تومان ماهانه

FR-OVH-4GB RAM-NVME
Cpu : 2core
Ram: 4GB DDR4
NVME SSD : 50GB
HDD: 200GB SATA3
Port: 1Gbps
DC: OVH

150,000تومان ماهانه

FR-OVH-8GB RAM-NVME-Plus
Cpu : 4core
Ram: 8GB DDR4
NVME SSD : 80GB
HDD: 300GB SATA3
Port: 1Gbps
DC: OVH

240,000تومان ماهانه
720,000تومان سه ماهه