یافتن محصولات و سرویس ها


NL-Leaseweb-2GB RAM
Cpu : 2core
Ram: 2GB DDR4
SSD : 30GB
HDD: 120GB SATA3
Port: 1Gbps

40,000تومان ماهانه
118,000تومان سه ماهه
235,000تومان شش ماهه
470,000تومان سالانه

NL-Leaseweb-4GB RAM
Cpu : 2core
Ram: 4GB DDR4
SSD : 50GB
HDD: 200GB SATA3
Port: 1Gbps
DC: Leaseweb

70,000تومان ماهانه
208,000تومان سه ماهه
410,000تومان شش ماهه
820,000تومان سالانه

NL-Leaseweb-8GB RAM
Cpu : 4core
Ram: 8GB DDR4
SSD : 80GB
HDD: 300GB SATA3
Port: 1Gbps
DC: Leaseweb

120,000تومان ماهانه
355,000تومان سه ماهه
700,000تومان شش ماهه
1,397,000تومان سالانه