المنتجات والخدمات


ir-250MB
فضا : 250 مگابایت
ترافیک : نامحدود
تعداد سایت : 1عدد
دیتابیس : 1عدد
ایمیل : 25 عدد

18,000تومان شهري
54,000تومان ربع سنوي
100,000تومان نصف سنوي
200,000تومان سنوي

ir-512MB
فضا : 512 مگابایت
ترافیک : نامحدود
تعداد سایت : 1عدد
دیتابیس : 1عدد
ایمیل : 50 عدد

25,000تومان شهري
70,000تومان ربع سنوي
130,000تومان نصف سنوي
220,000تومان سنوي

ir-1024MB
فضا : 1گیگابایت
ترافیک : نامحدود
تعداد سایت : 2عدد
دیتابیس : 2 عدد
ایمیل : 70 عدد


30,000تومان شهري
85,000تومان ربع سنوي
150,000تومان نصف سنوي
270,000تومان سنوي

ir-2048MB
فضا : 2گیگابایت
ترافیک : نامحدود
تعداد سایت : 2عدد
دیتابیس : 4 عدد
ایمیل : 100 عدد
50,000تومان شهري
130,000تومان ربع سنوي
230,000تومان نصف سنوي
400,000تومان سنوي

ir-5196MB
فضا : 5گیگابایت
ترافیک : نامحدود
تعداد سایت : 5عدد
دیتابیس : 10 عدد
ایمیل : 200 عدد
70,000تومان شهري
200,000تومان ربع سنوي
380,000تومان نصف سنوي
700,000تومان سنوي