یافتن محصولات و سرویس ها


CA-OVH- 1GB Ram- SSD
Ram : 1GB
SSD : 50GB
CPU: 2Core
Port: 1Gbps
Bw: Unlimited
DC: OVH
Location: Canada
این سرویس دارای 5 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد
135,000تومان ماهانه
810,000تومان شش ماهه

CA-OVH- 2GB Ram- SSD
Ram : 2GB
SSD : 70GB
CPU: 2Core
Port: 1Gbps
Bw: Unlimited
DC: OVH
Location: Canada
این سرویس دارای 5 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد
185,000تومان ماهانه

CA-OVH- 4GB Ram- SSD
Ram : 4GB
SSD : 100GB
CPU: 4Core
Port: 1Gbps
Bw: Unlimited
DC: OVH
Location: Canada
این سرویس دارای 5 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد
295,000تومان ماهانه