یافتن محصولات و سرویس ها


CA-OVH- 1GB Ram- SSD
Ram : 1GB
SSD : 50GB
CPU: 2Core
Port: 1Gbps
Bw: Unlimited
DC: OVH
Location: Canada
این سرویس دارای 5 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد
85,000تومان ماهانه
255,000تومان سه ماهه

CA-OVH- 2GB Ram- SSD
Ram : 2GB
SSD : 70GB
CPU: 2Core
Port: 1Gbps
Bw: Unlimited
DC: OVH
Location: Canada
این سرویس دارای 5 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد
100,000تومان ماهانه
300,000تومان سه ماهه

CA-OVH- 4GB Ram- SSD
Ram : 4GB
SSD : 100GB
CPU: 4Core
Port: 1Gbps
Bw: Unlimited
DC: OVH
Location: Canada
این سرویس دارای 5 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد
150,000تومان ماهانه
450,000تومان سه ماهه

CA-OVH-4GB-RAM
Datacenter: OVH
Ram : 4 GB
Cpu: 4core
HDD: 100GB
port: 1gbps
Bw: unlimited
این سرویس دارای 15 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد
149,000تومان ماهانه