یافتن محصولات و سرویس ها


SP-32
CPU : Intel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8 GHz/4.2 GHz
RAM : 32GB DDR4 ECC 2400 MHz
Storage : Soft Raid 2x2TB HDD
Datacenter : OVH
Port : 1Gbps

445,000تومان ماهانه
1,335,000تومان سه ماهه
2,670,000تومان شش ماهه
5,340,000تومان سالانه

SP-32-NVME
CPU : Intel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8 GHz/4.2 GHz
RAM : 32GB DDR4 ECC 2400 MHz
Storage : Soft Raid 2x450GB NVME
Datacenter : OVH
Port : 1Gbps

515,000تومان ماهانه
1,545,000تومان سه ماهه
3,090,000تومان شش ماهه
6,180,000تومان سالانه

SP-32-S
CPU : Intel Xeon E3-1245v5 - 4c/8t - 3.5 GHz/3.9 GHz
RAM : 32GB DDR4 ECC 2133 MHz
Storage : Soft Raid 2x2TB HDD
Datacenter : OVH
415,000تومان ماهانه
1,245,000تومان سه ماهه
2,490,000تومان شش ماهه
4,980,000تومان سالانه

SP-32-S-SSD
CPU : Intel Xeon E3-1245v5 - 4c/8t - 3.5 GHz/3.9 GHz
RAM : 32GB DDR4 ECC 2133 MHz
Storage : Soft Raid 2x480GB SSD
Datacenter : OVH
Port : 1Gbps
480,000تومان ماهانه
1,440,000تومان سه ماهه
2,880,000تومان شش ماهه
5,760,000تومان سالانه

SP-64
CPU : Intel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8 GHz/4.2 GHz
RAM : 64GB DDR4 ECC 2400 MHz
Storage : Soft Raid 2x2TB HDD
Datacenter : OVH
Port : 1Gbps

605,000تومان ماهانه
1,815,000تومان سه ماهه
3,630,000تومان شش ماهه
7,260,000تومان سالانه

SP-64-NVME
CPU : Intel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8 GHz/4.2 GHz
RAM : 64GB DDR4 ECC 2400 MHz
Storage : Soft Raid 2x450GB NVME
Datacenter : OVH
Port : 1Gbps

675,000تومان ماهانه
2,025,000تومان سه ماهه
4,050,000تومان شش ماهه
8,100,000تومان سالانه

SP-64-Storage
CPU : Intel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8 GHz/4.2 GHz
RAM : 64GB DDR4 ECC 2400 MHz
Storage : Soft Raid 3x4TB HDD
Datacenter : OVH
Port : 1Gbps
675,000تومان ماهانه
2,025,000تومان سه ماهه
4,050,000تومان شش ماهه
8,100,000تومان سالانه

SP-64-Hybrid
CPU : Intel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8 GHz/4.2 GHz
RAM : 64GB DDR4 ECC 2400 MHz
Storage : Soft Raid 2x2TB HDD
Datacenter : OVH
Port : 1Gbps

7,500,000تومان ماهانه
2,250,000تومان سه ماهه
4,500,000تومان شش ماهه
9,000,000تومان سالانه

SP-128
CPU : Intel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5 GHz/3.8 GHz
RAM : 128GB DDR4 ECC 2133 MHz
Storage : Soft Raid 2x2TB HDD
Datacenter : OVH
Port : 1Gbps

885,000تومان ماهانه
2,655,000تومان سه ماهه
5,310,000تومان شش ماهه
10,620,000تومان سالانه

SP-128-Hybrid
CPU : Intel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5 GHz/3.8 GHz
RAM : 128GB DDR4 ECC 2133 MHz
Storage : Soft Raid 3x4TB HDD
Datacenter : OVH
Port : 1Gbps

980,000تومان ماهانه
2,940,000تومان سه ماهه
5,880,000تومان شش ماهه
11,760,000تومان سالانه

SP-128-NVME
CPU : Intel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5 GHz/3.8 GHz
RAM : 128GB DDR4 ECC 2133 MHz
Storage : Soft Raid 2x450GB NVME
Datacenter : OVH
Port : 1Gbps

905,000تومان ماهانه
2,715,000تومان سه ماهه
5,430,000تومان شش ماهه
10,860,000تومان سالانه

SP-128-Storage
CPU : Intel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5 GHz/3.8 GHz
RAM : 128GB DDR4 ECC 2133 MHz
Storage : Soft Raid 3x4TB HDD
Datacenter : OVH
Port : 1Gbps

905,000تومان ماهانه
2,715,000تومان سه ماهه
5,430,000تومان شش ماهه
10,860,000تومان سالانه