یافتن محصولات و سرویس ها


هاست 100مگابایت
فضا : 100 مگابایت
ترافیک : نامحدود
دیتابیس : 2عدد
ادون دامین : 0
باقی موارد نامحدود
بکاپ گیری روزانه + هفتگی + ماهانه
دارای DDoS Protection
4,000تومان ماهانه
8,000تومان سه ماهه
25,000تومان سالانه

هاست 250 مگابایت
فضا : 250 مگابایت
ترافیک : نامحدود
دیتابیس : 2عدد
ادون دامین : 0
بکاپ گیری روزانه + هفتگی + ماهانه
دارای DDoS Protection
6,000تومان ماهانه
9,000تومان سه ماهه
18,000تومان شش ماهه
35,000تومان سالانه

هاست ۱گیگابایت
فضا ۱گیگابایت
ترافیک نامحدود
دیتابیس ۱۰ عدد
ادون دامین :1
باقی امکانات نامحدود
بکاپ گیری روزانه + هفتگی + ماهانه
دارای DDoS Protection
8,000تومان ماهانه
15,000تومان سه ماهه
55,000تومان سالانه

هاست ۵گیگابایت
فضا ۵گیگابایت
ترافیک نامحدود
دیتابیس ۱۰ عدد
ادون دامین : 2عدد
باقی امکانات نامحدود
بکاپ گیری روزانه + هفتگی + ماهانه
دارای DDoS Protection
12,000تومان ماهانه
32,000تومان سه ماهه
100,000تومان سالانه

هاست ۱۰ گیگابایت
فضا 10گیگابایت
ادون دامین : 5عدد
دیتابیس : 10 عدد
باقی امکانات نامحدود
بکاپ گیری روزانه + هفتگی + ماهانه
دارای DDoS Protection
17,000تومان ماهانه
28,000تومان سه ماهه
100,000تومان سالانه

هاست 50 گیگابایت
فضا : 50 گیگابایت
ترافیک : نامحدود
دیتابیس 20 عدد
ادون دامین : 12
باقی موارد نامحدود
بکاپ گیری روزانه + هفتگی + ماهانه
دارای DDoS Protection
28,000تومان ماهانه
65,000تومان سه ماهه
220,000تومان سالانه

هاست ۱۰۰ گیگابایت
فضا : 100 گیگابایت
ترافیک : نامحدود
دیتابیس 20 عدد
ادون دامین : 15
باقی موارد نامحدود
بکاپ گیری روزانه + هفتگی + ماهانه
دارای DDoS Protection
30,000تومان ماهانه
300,000تومان سالانه