یافتن محصولات و سرویس ها


IR-Asiatech-1024MB-SSD
Ram : 1024 MB DDR4
Cpu : 2 core E5-2650V4
HDD: 50GB SSD - ENT
Traffic: Unlimited
DC: Asiatech
Port: 10Gbps
استفاده برای پروکسی - وی پی ان و موارد این چنینی حتی برای استفاده شخصی اکیدا ممنوع میباشد
جهت احراز هویت ارسال اسکن کارت ملی الزامی میباشد
99,000تومان ماهانه
290,000تومان سه ماهه
580,000تومان شش ماهه
1,160,000تومان سالانه

IR-Asiatech-2048MB-SSD
Ram : 2048 MB DDR4
Cpu : 2 core E5-2650V4
HDD: 60GB SSD - ENT
Traffic: Unlimited
DC: Asiatech
Port: 10Gbps
استفاده برای پروکسی - وی پی ان و موارد این چنینی حتی برای استفاده شخصی اکیدا ممنوع میباشد
جهت احراز هویت ارسال اسکن کارت ملی الزامی میباشد
135,000تومان ماهانه
405,000تومان سه ماهه
810,000تومان شش ماهه
1,620,000تومان سالانه

IR-Asiatech-4096MB-SSD
Ram : 4096 MB DDR4
Cpu : 2 core E5-2650V4
HDD: 100GB SSD - ENT
Traffic: Unlimited
DC: Asiatech
Port: 10Gbps
استفاده برای پروکسی - وی پی ان و موارد این چنینی حتی برای استفاده شخصی اکیدا ممنوع میباشد
جهت احراز هویت ارسال اسکن کارت ملی الزامی میباشد
165,000تومان ماهانه
495,000تومان سه ماهه
990,000تومان شش ماهه
1,980,000تومان سالانه

IR-Asiatech-8192MB-SSD
Ram : 8192 MB DDR4
Cpu : 4 core E5-2650V4
HDD: 120GB SSD - ENT
Traffic: Unlimited
DC: Asiatech
Port: 10Gbps
استفاده برای پروکسی - وی پی ان و موارد این چنینی حتی برای استفاده شخصی اکیدا ممنوع میباشد
جهت احراز هویت ارسال اسکن کارت ملی الزامی میباشد
280,000تومان ماهانه
840,000تومان سه ماهه
1,600,000تومان شش ماهه
3,300,000تومان سالانه

IR-Asiatech-12288MB-SSD
Ram : 12288 MB DDR4
Cpu : 6 core E5-2650V3
SSD : 200GB SSD-ENT
Traffic: Unlimited
DC: Asiatech
Port: 10Gbps
استفاده برای پروکسی - وی پی ان و موارد این چنینی حتی برای استفاده شخصی اکیدا ممنوع میباشد
جهت احراز هویت ارسال اسکن کارت ملی الزامی میباشد

369,000تومان ماهانه
1,100,000تومان سه ماهه
220,000تومان شش ماهه
4,200,000تومان سالانه

IR-Asiatech-16384MB-SSD
Ram : 16GB DDR4
Cpu : 8 core E5-2650V3
SSD : 240GB SSD-ENT
Traffic: Unlimited
DC: Asiatech
Port: 10Gbps
استفاده برای پروکسی - وی پی ان و موارد این چنینی حتی برای استفاده شخصی اکیدا ممنوع میباشد
جهت احراز هویت ارسال اسکن کارت ملی الزامی میباشد

450,000تومان ماهانه
1,300,000تومان سه ماهه
260,000تومان شش ماهه
5,000,000تومان سالانه