یافتن محصولات و سرویس ها


IR-Asiatech-1024MB-NVME
Ram : 1024 MB DDR4
Cpu : 2 core HasWell
HDD: 25GB NVME + 80GB HDD Ent
Traffic: Unlimited
DC: Asiatech
استفاده برای پروکسی - وی پی ان و موارد این چنینی حتی برای استفاده شخصی اکیدا ممنوع میباشد
جهت احراز هویت ارسال اسکن کارت ملی الزامی میباشد
امکان نصب سیستم عامل میکروتیک نیست
85,000تومان ماهانه
245,000تومان سه ماهه
490,000تومان شش ماهه
930,000تومان سالانه

IR-Asiatech-2048MB-NVME
Ram : 2048 MB DDR4
Cpu : 2 core HasWell
HDD: 30GB NVME + 300GB HDD Ent
Traffic: Unlimited
DC: Asiatech
استفاده برای پروکسی - وی پی ان و موارد این چنینی حتی برای استفاده شخصی اکیدا ممنوع میباشد
جهت احراز هویت ارسال اسکن کارت ملی الزامی میباشد
امکان نصب سیستم عامل میکروتیک نیست
99,000تومان ماهانه
285,000تومان سه ماهه
570,000تومان شش ماهه
1,140,000تومان سالانه

IR-Asiatech-4096MB-NVME
Ram : 4096 MB DDR4
Cpu : 2 core HasWell
HDD: 40GB NVME + 450GB HDD Ent
Traffic: Unlimited
DC: Asiatech
استفاده برای پروکسی - وی پی ان و موارد این چنینی حتی برای استفاده شخصی اکیدا ممنوع میباشد
جهت احراز هویت ارسال اسکن کارت ملی الزامی میباشد
امکان نصب سیستم عامل میکروتیک نیست
130,000تومان ماهانه
350,000تومان سه ماهه
700,000تومان شش ماهه
1,400,000تومان سالانه

IR-Asiatech-8192MB-NVME
Ram : 8192 MB DDR4
Cpu : 4 core HasWell
HDD: 50GB NVME + 700GB HDD Ent
Traffic: Unlimited
DC: Asiatech
استفاده برای پروکسی - وی پی ان و موارد این چنینی حتی برای استفاده شخصی اکیدا ممنوع میباشد
جهت احراز هویت ارسال اسکن کارت ملی الزامی میباشد
امکان نصب سیستم عامل میکروتیک نیست
220,000تومان ماهانه
610,000تومان سه ماهه
1,220,000تومان شش ماهه
2,400,000تومان سالانه

IR-Asiatech-12288MB-NVME
Ram : 12 GB DDR4
Cpu : 4 core HasWell
HDD: 50GB NVME + 900GB HDD Ent
Traffic: Unlimited
DC: Asiatech
استفاده برای پروکسی - وی پی ان و موارد این چنینی حتی برای استفاده شخصی اکیدا ممنوع میباشد
جهت احراز هویت ارسال اسکن کارت ملی الزامی میباشد
امکان نصب سیستم عامل میکروتیک نیست
299,000تومان ماهانه
810,000تومان سه ماهه
1,620,000تومان شش ماهه
3,240,000تومان سالانه

IR-Asiatech-16384MB-NVME
Ram : 16 GB DDR4
Cpu : 8 core HasWell
HDD: 60GB NVME + 1200GB HDD Ent
Traffic: Unlimited
DC: Asiatech
استفاده برای پروکسی - وی پی ان و موارد این چنینی حتی برای استفاده شخصی اکیدا ممنوع میباشد
جهت احراز هویت ارسال اسکن کارت ملی الزامی میباشد
امکان نصب سیستم عامل میکروتیک نیست
399,000تومان ماهانه
1,100,000تومان سه ماهه
2,200,000تومان شش ماهه
4,400,000تومان سالانه