یافتن محصولات و سرویس ها


IR-Asiatech-1024MB-NVME
Ram : 1024 MB DDR4
Cpu : 2 core HasWell
HDD: 25GB NVME + 80GB HDD Ent
Traffic: Unlimited
DC: Asiatech
استفاده برای پروکسی - وی پی ان و موارد این چنینی حتی برای استفاده شخصی اکیدا ممنوع میباشد
جهت احراز هویت ارسال اسکن کارت ملی الزامی میباشد
امکان نصب سیستم عامل میکروتیک نیست
115,000تومان ماهانه
345,000تومان سه ماهه
6تومان شش ماهه
1,380,000تومان سالانه

IR-Asiatech-2048MB-NVME
Ram : 2048 MB DDR4
Cpu : 2 core HasWell
HDD: 30GB NVME + 300GB HDD Ent
Traffic: Unlimited
DC: Asiatech
استفاده برای پروکسی - وی پی ان و موارد این چنینی حتی برای استفاده شخصی اکیدا ممنوع میباشد
جهت احراز هویت ارسال اسکن کارت ملی الزامی میباشد
امکان نصب سیستم عامل میکروتیک نیست
155,000تومان ماهانه
465,000تومان سه ماهه
930,000تومان شش ماهه
1,820,000تومان سالانه

IR-Asiatech-4096MB-NVME
Ram : 4096 MB DDR4
Cpu : 2 core HasWell
HDD: 40GB NVME + 450GB HDD Ent
Traffic: Unlimited
DC: Asiatech
استفاده برای پروکسی - وی پی ان و موارد این چنینی حتی برای استفاده شخصی اکیدا ممنوع میباشد
جهت احراز هویت ارسال اسکن کارت ملی الزامی میباشد
امکان نصب سیستم عامل میکروتیک نیست
195,000تومان ماهانه
585,000تومان سه ماهه
1,170,000تومان شش ماهه
2,340,000تومان سالانه

IR-Asiatech-8192MB-NVME
Ram : 8192 MB DDR4
Cpu : 4 core HasWell
HDD: 50GB NVME + 700GB HDD Ent
Traffic: Unlimited
DC: Asiatech
استفاده برای پروکسی - وی پی ان و موارد این چنینی حتی برای استفاده شخصی اکیدا ممنوع میباشد
جهت احراز هویت ارسال اسکن کارت ملی الزامی میباشد
امکان نصب سیستم عامل میکروتیک نیست
310,000تومان ماهانه
930,000تومان سه ماهه
1,860,000تومان شش ماهه
3,700,000تومان سالانه

IR-Asiatech-12288MB-NVME
Ram : 12 GB DDR4
Cpu : 4 core HasWell
HDD: 50GB NVME + 900GB HDD Ent
Traffic: Unlimited
DC: Asiatech
استفاده برای پروکسی - وی پی ان و موارد این چنینی حتی برای استفاده شخصی اکیدا ممنوع میباشد
جهت احراز هویت ارسال اسکن کارت ملی الزامی میباشد
امکان نصب سیستم عامل میکروتیک نیست
399,000تومان ماهانه
1,197,000تومان سه ماهه
2,390,000تومان شش ماهه
4,780,000تومان سالانه

IR-Asiatech-16384MB-NVME
Ram : 16 GB DDR4
Cpu : 8 core HasWell
HDD: 60GB NVME + 1200GB HDD Ent
Traffic: Unlimited
DC: Asiatech
استفاده برای پروکسی - وی پی ان و موارد این چنینی حتی برای استفاده شخصی اکیدا ممنوع میباشد
جهت احراز هویت ارسال اسکن کارت ملی الزامی میباشد
امکان نصب سیستم عامل میکروتیک نیست
510,000تومان ماهانه
1,530,000تومان سه ماهه
3,060,000تومان شش ماهه
6,120,000تومان سالانه