یافتن محصولات و سرویس ها


IR-Parsonline-1024-SAS80GB
Ram : 1024 MB DDR4
Cpu : 2 core Broadwell
HDD: 80GB SAS Ent
Traffic: UP-unlimited/Down 100GB
DC: Parsonline
55,000تومان ماهانه
155,000تومان سه ماهه
300,000تومان شش ماهه
600,000تومان سالانه

IR-Parsonline-2048-SAS80GB
Ram : 2048 MB DDR4
Cpu : 2 core Broadwell
HDD: 80GB SAS Ent
Traffic: UP-unlimited/Down 100GB
DC: Parsonline
70,000تومان ماهانه
200,000تومان سه ماهه
400,000تومان شش ماهه
780,000تومان سالانه

IR-Parsonline-4096-SAS120GB
Ram : 4096 MB DDR4
CPU : 2 core Broadwell
HDD: 120GB SAS Ent
Traffic: UP-unlimited/Down-100GB
DC: Parsonline
99,000تومان ماهانه
290,000تومان سه ماهه
580,000تومان شش ماهه
1,100,000تومان سالانه

IR-Parsonline-8192-SAS160GB
Ram : 8192 MB DDR4
CPU : 4 core Broadwell
HDD: 160GB SAS Ent
Traffic: UP-unlimited/Down-120GB
DC: Parsonline
160,000تومان ماهانه
450,000تومان سه ماهه
900,000تومان شش ماهه
1,800,000تومان سالانه

IR-Parsonline-12288-SAS220GB
Ram : 12288 MB DDR4
CPU : 4 core Broadwell
HDD: 220GB SAS Ent
Traffic: UP-unlimited/Down-120GB
DC: Parsonline
215,000تومان ماهانه
630,000تومان سه ماهه
1,260,000تومان شش ماهه
2,500,000تومان سالانه

IR-Parsonline-16384-SAS300GB
Ram : 16384 MB DDR4
CPU : 8 core Broadwell
HDD: 300GB SAS Ent
Traffic: UP-unlimited/Down-160GB
DC: Parsonline
299,000تومان ماهانه
860,000تومان سه ماهه
1,720,000تومان شش ماهه
3,350,000تومان سالانه

IR-Parsonline-24576-SAS400GB
Ram : 24576 MB DDR4
CPU : 8 core Broadwell
HDD: 400GB SAS Ent
Traffic: UP-unlimited/Down-200GB
DC: Parsonline
425,000تومان ماهانه
1,200,000تومان سه ماهه
2,350,000تومان شش ماهه
4,600,000تومان سالانه