یافتن محصولات و سرویس ها


ir-5MB
فضا : 5 مگابایت
ترافیک : 1گیگابایت
تعداد سایت : 1عدد
دیتابیس : 1عدد
ایمیل : 10 عدد

5,000تومان ماهانه
20,000تومان سالانه

ir-250MB
فضا : 250 مگابایت
ترافیک : 5گیگابایت
تعداد سایت : 1عدد
دیتابیس : 1عدد
ایمیل : 25 عدد

10,000تومان ماهانه
48,000تومان سالانه

ir-512MB
فضا : 512 مگابایت
ترافیک : 8 گیگابایت
تعداد سایت : 1عدد
دیتابیس : 1عدد
ایمیل : 50 عدد

15,000تومان ماهانه
60,000تومان سالانه

ir-1024MB
فضا : 1گیگابایت
ترافیک :15 گیگابایت
تعداد سایت : 2عدد
دیتابیس : 2 عدد
ایمیل : 70 عدد


18,000تومان ماهانه
80,000تومان سالانه

ir-2048MB
فضا : 2گیگابایت
ترافیک :25 گیگابایت
تعداد سایت : 2عدد
دیتابیس : 4 عدد
ایمیل : 100 عدد
26,500تومان ماهانه
120,000تومان سالانه

ir-5196MB
فضا : 5گیگابایت
ترافیک :38 گیگابایت
تعداد سایت : 5عدد
دیتابیس : 10 عدد
ایمیل : 200 عدد
35,000تومان ماهانه
190,000تومان سالانه