یافتن محصولات و سرویس ها


ir-250MB
فضا : 250 مگابایت
ترافیک : نامحدود
تعداد سایت : 1عدد
دیتابیس : 1عدد
ایمیل : 25 عدد

18,000تومان ماهانه
54,000تومان سه ماهه
100,000تومان شش ماهه
200,000تومان سالانه

ir-512MB
فضا : 512 مگابایت
ترافیک : نامحدود
تعداد سایت : 1عدد
دیتابیس : 1عدد
ایمیل : 50 عدد

25,000تومان ماهانه
70,000تومان سه ماهه
130,000تومان شش ماهه
220,000تومان سالانه

ir-1024MB
فضا : 1گیگابایت
ترافیک : نامحدود
تعداد سایت : 2عدد
دیتابیس : 2 عدد
ایمیل : 70 عدد


30,000تومان ماهانه
85,000تومان سه ماهه
150,000تومان شش ماهه
270,000تومان سالانه

ir-2048MB
فضا : 2گیگابایت
ترافیک : نامحدود
تعداد سایت : 2عدد
دیتابیس : 4 عدد
ایمیل : 100 عدد
50,000تومان ماهانه
130,000تومان سه ماهه
230,000تومان شش ماهه
400,000تومان سالانه

ir-5196MB
فضا : 5گیگابایت
ترافیک : نامحدود
تعداد سایت : 5عدد
دیتابیس : 10 عدد
ایمیل : 200 عدد
70,000تومان ماهانه
200,000تومان سه ماهه
380,000تومان شش ماهه
700,000تومان سالانه