یافتن محصولات و سرویس ها


UK-Redstation-3GB Ram
Datacenter: Redstation
Ram : 3GB
Cpu: 2core
SSD: 90GB
port: 1gbps
Location:London
Bw: unlimited
این سرویس دارای 25 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد
200,000تومان ماهانه

UK-Redstation-5GB Ram
Datacenter: Redstation
Ram : 5GB
Cpu: 4core
SSD: 130GB
port: 1gbps
Location:London
Bw: unlimited
این سرویس دارای 25 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد
280,000تومان ماهانه

UK-Redstation-8GB Ram
Datacenter: Redstation
Ram : 8 GB
Cpu: 4 core
SSD: 200 GB
port: 1 Gbps
Location:London
Bw: unlimited
این سرویس دارای 35 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد
400,000تومان ماهانه